سعيد ميردامادي 2016 كليه فعاليت هاي علمي در بخش رزومه آورده شده است. ليست جديدترين مقالات علمي منتشره نيز علاوه بر رزومه در بخش انگليسي سايت آورده شده است.